Warning: Constant automattic\jetpack\extensions\social_previews\FEATURE_NAME already defined in /home/neob2eu1/public_html/wp-content/plugins/jetpack/extensions/blocks/social-previews/social-previews.php on line 14
ÁSZF - NeoBet1x2

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

Hatályos: 2018. február 11. napjától

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) Nagykovácsi Zsolt egyéni vállalkozó (E.v.: nyilvántartási száma: 52129885; Adószáma: 68704405-1-36; székhelye: 5091 Tószeg, Széchenyi út 2.)) (”Neobet”) és az általa működtetett neobet1x2.eu domain alatti weboldal (”Weboldal”) felhasználói (”Felhasználó”) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

 

Felhasználó a Weboldal használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Az ÁSZF Felhasználó által történő elfogadása a Neobet Weboldalán található szolgáltatások igénybevételének előfeltétele.

 

A Neobet fenntartja magának a jogot az ÁSZF külön értesítés és indokolás nélküli módosítására. Felhasználó felelőssége, hogy az ÁSZF módosítását kövesse. A módosítást követően a Weboldal használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

 

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

 

 1. A Neobet adatai

 

 • Név: Nagykovácsi Zsolt egyéni vállalkozó
 • Székhely: 5091 Tószeg, Széchenyi út 2.
 • Adószám: 68704405-1-36
 • Nyilvántartási szám: 52129885
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: neofita@neobet1x2.eu
 • Telefonos elérhetőség: +36 30/533-22-27
 • Számlaszám: 10404993-67495455-48531042
 • Webtárhelyet biztosító szolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt. 2030 Szigetszentmiklós, Szivárvány u.1.

 

 1. A Weboldalon elérhető termékek és szolgáltatások

 

 • A Weboldalon a Neobet egyrészt úgynevezett e-könyveket (”E-book”) kínál, melyek a Neobet által összeállított digitális kiadványok. Az E-bookok tartalmát a Neobet készíti el és teszi közzé. Az E-bookok témája gyakorlati tanácsokat foglal magában a sportfogadáshoz.
 • A Weboldalon emellett a Neobet egy vagy több hónapra érvényes, úgynevezett V.I.P.-Tipp Előfizetést (”Előfizetés”) is értékesít. Az Előfizetés által a Felhasználó havonta legalább 10 alkalommal kap sportfogadásra vonatkozó tippeket, alkalmanként minimum egy darab konkrét tippel. Az előfizetés kezdő napja a következő napon veszi kezdetét, mint ahogy a tagsági díj a Neobet számlájára beérkezett.
 • A Neobet az E-book tartalmával és az Előfizetéssel megvásárolt tippekkel kapcsolatosan minden felelősséget kizár, melyet a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

 

 • A szerződés létrejötte

 

  • A jelen ÁSZF szerinti szerződés a Neobet és a Felhasználó között jön létre akkor, amikor Felhasználó megvásárolja a Neobet termékeit, szolgáltatásait és elfogadja a jelen ÁSZF-et. A szolgáltatás célja a Felhasználó számára termékek értékesítése, szolgáltatások közvetítése és információval való ellátása.
  • A Neobet vállalja, hogy az általa közvetített szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.
  • Jelen ÁSZF nyelve a magyar. A megkötött szerződéseket a Neobet nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 

 1. A Weboldal működése

 

 • A Weboldal regisztráció nélkül is használható.
 • A Weboldalon kínált szolgáltatások és termékek megvásárlása a Weboldal adott részén megjelölt adatok megadása és az ÁSZF elfogadása után indítható el. Az adatok megadása után a Felhasználó az általa megadott email címre egy e-mailt kap.
 • A Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.
 • A termékek és szolgáltatások ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve az esetleges szállítás díját is.
 • A Neobet nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Neobet nem köteles a terméket vagy a szolgáltatást a Weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.
 • Az árak fizetésével kapcsolatosan a Felhasználó a Weboldalon teljeskörű tájékoztatást kap a fizetés megkezdése előtt, beleértve az egyes fizetési módokat és azok költségeit.
 • A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Neobet késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.
 • Ha a Felhasználó rendelését már elküldte a Neobet részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Neobet felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
 • Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Neobettől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. E visszaigazoló e-mail Neobet részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Neobet és Felhasználó között.
 • A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 • Neobet a megrendelt termékekről a Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a vásárlási folyamat során megadott e-mail címre e-számlát küldd.

 

 1. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

 

 • A Felhasználó Weboldalon vásárolt E-book tartalmát és az Előfizetés révén megkapott információt harmadik személy részére sem ingyenesen, sem ellenszolgáltatás fejében nem adhatja át. A Neobet 5.000.000,- forint összegű kötbérre tarthat igényt abban az esetben, ha a Neobet által előállított tartalmakat, különösen, de nem kizárólag az E-book tartalmát és az Előfizetés révén átadott információkat a Felhasználó bármilyen online és/vagy offline módon más személy részére átadja, illetve azokat közzéteszi. Felhasználó a jelen pontban foglaltakat magára nézve elfogadja és a kötbér összegét méltányosnak tartja.
 • A Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképpen a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.
 • Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik a Neobettel szemben a Neobet által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Neobetnek a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.
 • Felhasználó kijelenti, hogy nem tagja, tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője olyan csoportnak, szerveződésnek,  vállalkozásnak, amely a Szolgáltató tevékenységével azonos vagy ahhoz nagyon hasonló tevékenységet folytat. Előfizető kijelenti továbbá, hogy nem hozzátartozója vagy közeli hozzátartozója a fent felsorolt személyeknek.
 • Felhasználó a Neobet előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet.
 • Amennyiben az Felhasználó e-mail fiókját feltörik, köteles erről Neobet ügyfélszolgálatát értesíteni. A Felhasználó e-mail fiókjának jogosulatlan feltöréséből származó károkért a Felhasználó kártalanításra vagy kártérítésre Neobet-től és Partnerétől nem tarthat igényt.

 

 1. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

 

Lásd Adatkezelési tájékoztató.

Elérhető: https://neobet1x2.eu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

 • Jótállás, szavatosság, panaszkezelés

 

 • Neobet az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonon: +36 30/533-22-27 (munkanapokon 8-18 óráig)

E-mailen: neofita@neobet1x2.eu

A Neobet tájékoztatja az Felhasználót, hogy kizárólag a neofita@neobet1x2.eu e-mail címre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak.

 • Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során a Neobet a Felhasználóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. A Neobet a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.
 • Amennyiben Felhasználó panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Felhasználó jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a Felhasználóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a Felhasználóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést. Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető

el: http://www.nfh.hu/node/4535  és http://www.nfh.hu/node/4306.

 • Olyan Felhasználói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, az Felhasználó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Neobet székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület; 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba. A Neobet kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának.
 • Az Felhasználó jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetőségei az alábbiak:
 • A Budapesti Békéltető Testület által üzemeltetett Online Vitarendezéi Platform kapcsolattartói pont elérhetőségei: onlinevita@bkik.hu;
 • Az Európai Bizottság által működtetett központi ügyfélszolgálat elérhetősége: ec-odr@europa.eu;
 • Az Európai Unió Bizottsága által működtetett online vitarendező platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr.

 

 • Elállási/Felmondási tájékoztató

 

 • A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
 • Az elállási/felmondási határidő lejárata
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
 • Termék adásvételére irányuló szerződés esetében az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • Több termék szolgáltatásakor az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.
 • Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
 • Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.
  • Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Név: Nagykovácsi Zsolt egyéni vállalkozó

Cím: 5091 Tószeg, Széchenyi út 2.

Email: neofita@neobet1x2.eu

Ebből a célból felhasználhatja a jelen dokumentum végén található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 • Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Neobet visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Neobet által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Neobet, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A Neobet a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • A Neobet nem köteles az olyan Előfizetés árának visszatérítésére, mely az Elállás pillanatában már lejárt. Élő előfizetés esetén Neobet az Előfizetés időszakából hátramaradt időtartam arányos értékét köteles megtéríteni. A jelen pontban megfogalmazott kikötések a szolgáltatás folyamatos jellegű természete miatt kötelező érvényű.

 

 1. Szellemi tulajdon

 

 • A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Neobet, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.
 • A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Neobet előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.
 • A Neobet szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

 1. A felelősség korlátozása

 

 • A Weboldalt kizárólag a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek használhatják.
 • A Neobet felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Neobet mind az E-könyvben, mind a Tippeken keresztül csupán segítséget nyújt a Felhasználónak a Felhasználó által harmadik személynél esetlegesen kezdeményezett sportfogadáshoz, illetve olyan tippeket nyújt, melyekkel kapcsolatosan semmiféle garanciát, szavatosságot vagy jótállást nem vállal.
 • A Weboldalon terjesztett szolgáltatások és termékek természetére való tekintettel, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele vagy termék használata során az Felhasználót bármilyen kár érné, úgy a Neobet ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja,
 • Neobet nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá esetlegesen kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Neobet minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Neobet-t nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.
 • A Neobet a Weboldalon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A Neobet a Weboldalon elhelyezett internetes hivatkozások által közölt információk helyességéért nem vállal felelősséget.

 

 1. Alkalmazandó jog

 

 • Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Cím:

Nagykovácsi Zsolt egyéni vállalkozó

5091 Tószeg, Széchenyi út 2.

Emailen: neofita@neobet1x2.eu

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Szerződéskötés időpontja: __________________________________

 

Termék esetén az átvétel időpontja:_________________________

 

A Felhasználó(k) neve:______________________________________

 

A Felhasználó(k) címe:______________________________________

 

Kelt:________________________________________

 

 

 

______________________________

Aláírás